Regulamin

Niniejszy regulamin określa ramowe zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski w biurze tłumaczeń Katarzyna Kiszka Tłumacz Przysięgły, dalej zwanym Biurem Tłmaczeń.

1. Składanie zamówień

1.1. W oparciu o otrzymane zapytanie Biuro Tłumaczeń wykonuje szacunkową wycenę wykonania usługi tłumaczenia oraz określa termin jej wykonania.
1.2. Zleceniodawca przekazuje dokumenty do przetłumaczenia osobiście lub w formie załącznika poprzez formularz na stronie www Biura Tłumaczeń albo na adres poczty elekronicznej zamieszczony w zakładce Kontakt.
1.3. Wykonanie wyceny jest nieodpłatne.
1.4. Ceny tłumaczeń typowych dokumentów zamieszczone są w Cenniku dostępnym na stronie www Biura Tłumaczeń.
1.5. W oparciu o otrzymaną wycenę Zleceniodawca może zamówić wykonanie tłumaczenia poprzez zaakceptowanie warunków w niej okređlonych.
1.6. Zleceniodawca potwierdza zamówienie usługi tłumaczenia dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną w formie pisemnej lub za pomocą poczty elekronicznej.
1.7. Wycena oraz zamówienie wykonania usługi dla oryginalnych dokumentów dostarczonych do Biura Tłumaczeń mogą mieć formę umowy ustnej.
1.8. W przypadku zamówień składanych drogą elekronicznę Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie możliwość pobrania od Zleceniodawcy zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia w wysokości ok. 20% ceny płatnej na wskazany rachunek bankowy.
1.9. Termin wykonania usługi rozpoczyna bieg z chwilą zamówienia jej wykonania oraz dostarczenia dokumentów i wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego jej wykonania oraz, jeśli było to wcześniej uzgodnione, od momentu wpływu zaliczki.
1.10. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

2.1. Rozliczenie tłumaczenia przysięgłego następuje poprzez obliczenie ilości stron przeliczeniowych, kalkulowanych według standardów określonych w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, zgodnie z którym jedna strona zawiera 1125 znaków ze spacjami.
2.2. Do kalkulowanego tekstu wliczana jest treść tłumaczonego dokumentu, pieczęci i podpisów na nim widniejących jak również opis cech dokumentu i widniejących na nim elementów graficznych, uwag tłumacza i formuły uwierzytelniającej tłumaczenie.
2.3. Za każdą kolejną rozpoczętą stronę naliczana jest opłata jak za pełną stronę tłumaczenia.
2.4. Biuro Tłumaczeń może w porozumieniu ze Zleceniodawcą przetłumaczyć jedynie część dokumentu, jednak w uwagach tłumacza musi zawrzeć opis zawartości części nie tłumaczonych.
2.5. W przypadku dokumentów trudnych do odczytania lub w przypadku zaistnienia konieczności wykonania tłumaczenia specjalistycznego Biuro Tłumaczeń może po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą podnieść określoną w Cenniku cenę tłumaczenia do 50% w każdym z ww przypadków.
2.6. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że przetłumaczony tekst może zawierać drobne błędy, które zostaną przez Biuro Tłumaczeń niezwłocznie usunięte.
2.7. Jeżeli specjalistyczna nomenklatura i słownictwo dopuszcza wieloznaczności to, o ile Zleceniodawca nie określił tego w momencie składania zamówienia dostarczając do Biura Tłumaczeń stosowny glosariusz, przyjęta zostanie ustalona przez Biuro nomenklatura i słownictwo zgodne ze sztuką przekładu oraz odpowiadające wiedzy i doświadczeniu tłumacza.
2.8. Tłumaczenie uwierzytelnione wykonywane jest w sposób umożliwiający poprawną identyfikację znajdujących się w tekście elementów. Biuro Tłumaczeń nie ma jednak obowiązku odtwarzania znajdujących się w tłumaczonym tekście elementów graficznych, schematów, wykresów i rysunków.
2.9. Zleceniodawca otrzymuje jeden egzemplarz tłumaczenia uwierzytelnionego. W przypadku konieczności sporządzenia większej ilości egzemplarzy obowiązują zapisy Cennika.
2.10. Za dodatkową opłatą Biuro Tłumaczeń może wysłać zeskanowany tekst tłumaczenia w formacie PDF na wskazany przez Zleceniodawcę adres poczty elekronicznej oraz przesłać oryginalny dokument listem poleconym.
2.11. Informacje i treść dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę mają charakter poufny.

3. Tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione)

3.1. Rozliczenie tłumaczenia zwykłego następuje poprzez obliczenie ilości stron przeliczeniowych, kalkulowanych według zasady jedna strona równa się 1800 znaków.
3.2. Za każdą kolejną rozpoczętą stronę naliczana jest opłata jak za pełną stronę tłumaczenia.
3.3. Biuro Tłumaczeń odtwarza jedynie te znajdujących się w tłumaczonym tekście elementy graficzne, schematy, wykresy i rysunki, które zostały przekazane przez Zleceniodawcę w edytowalnej formie przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania, np. MS Office. W pozostałych przypadkach Zleceniodawca otrzyma wyłącznie przetłumaczony materiał tekstowy do samodzielnej edycji.
3.4. Zleceniodawca otrzymuje tekst tłumaczenia w formie elekronicznej i po uzgodnieniu w formie wydruku.
3.5. Prawa własności intelektualnej i prawa autorskie przenoszone są na Zleceniodawcę po dokonaniu pełnej płatności za wykonane tłumaczenie.

4. Rezygnacja z zamówienia

4.1. Zleceniodawca może zrezygnować z zamówienia.
4.2. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej lub za pomocą poczty elekronicznej a dla zamówień złożonych w formie ustnej może być również złożone w formie ustnej.
4.3. Jeżeli zamówienie zostało wykonane w całości przed jego odwołaniem Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić uzgodnioną cenę.
4.4. Jeżeli zamówienie zostało wykonane w części przed jego odwołaniem Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za faktycznie wykonane prace tłumaczeniowe proporcjonalnie do wartości zamówienia.

5. Odbiór zamówień i płatności

5.1. Terminy i sposób przekazania zamówionego tłumaczenia określane są indywidualnie. Za dzień przekazania tłumaczenia uważa się dzień odbioru osobistego lub dzień nadania przesyłki poleconej.
5.2. Zleceniodawca może odebrać zamówione tłumaczenie osobiście w Biurze Tłumaczeń lub zlecić przesłanie pocztą elektroniczną – w formacie nieedytowalnym dla tłumaczeń uwierzytelnionych i dowolnym dla nieuwierzytelnionych, lub za dodatkową opłatą zlecić przesłanie go pocztą poleconą pod wskazany adres.
5.3. Płatności można dokonywać gotówką lub na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
5.4. O ile nie uzgodniono inaczej w zamówieniu przekazanie przetłumaczonego tekstu odbywa się po otrzymaniu przez Biuro Tłumaczeń całości wynagrodzenia.
5.5. Opóźnienie terminu odbioru zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy nie wpływa na opóźnienie terminu płatności.

6. Reklamacje i odpowiedzialność

6.1. Reklamacje Zleceniodawca składać może w terinie 2 tygodni od dnia odbioru zamówionego tłumaczenia.
6.2. Reklamacji podlegają: pominięte w trakcie tłumaczenia fragmenty tekstu, błędy gramatyczne, ortograficzne oraz merytoryczne.
6.3. Reklamacji nie podlegają: poprawna terminologia użyta w tłumaczeniu, styl tłumaczenia oraz układ graficzny dokumentu.
6.4. Biuro Tłumaczeń niezwłocznie usuwa błędy tłumaczenia podlegające reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.